Privacyverklaring

Privacy-verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe er alles aan uw privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “behandeling natuurgeneeskunde”
  • De kosten van het consult

reddit https://www.vapes-pen.com/ vape appeals several internet users. many kinds of best quality https://www.breitlingreplica.to. best https://www.watchesbuy.pl store uk. uncvape.com raises the pure essentials of watchmaking to the level of art. easy to use is a major feature of best swiss https://www.tomfordreplica.ru/. cheap rolex https://www.iwcreplica.ru/ will be altogether hand-crafted. a new https://jerseys.to online. a new https://jimmychoo.to online. who sells the best https://rimowareplica.ru got the very attractive neoclassical vogue, furthermore right into the trendy fundamentals.